สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ Association of Krabi Muslimah ผู้ดูแลระบบAdmin
นายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
นางสาลินี เกกินะ
เกี่ยวกับสมาคมฯ
ประวัติความเป็นมาฯประวัติความเป็นมาฯ
กฏระเบียบข้อบังคับฯกฏระเบียบข้อบังคับฯ
คณะกรรมการฯคณะกรรมการฯ
ข่าว! ประชาสัมพันธ์ข่าว! ประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรมฯประมวลภาพกิจกรรมฯ
ทะเบียนข้อมูลสมาชิกฯทะเบียนข้อมูลสมาชิกฯ
เอกสารฯ ดาวน์โหลดเอกสารฯ ดาวน์โหลด
กระดานข่าวกระดานข่าว
นานาสาระน่ารู้
มุมเพื่อสุขภาพมุมสุขภาพ
สมาชิกทั่วไป
สมัคร! สมาชิกสมัคร! สมาชิก
Login เข้าสู่ระบบLogin เข้าสู่ระบบ
ผู้สนับสนุน
พระคุณครู
11 12 56
วันสตรี
เฟซบุุค
Web links
สนง. คณะกรรมการอิสลาม จ.กระบี่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ท.ม.
หน้าหลักหน้าหลัก ข่าว! ประชาสัมพันธ์
แผนผังเว็บไซต์แผนผังเว็บไซต์
ข่าว! ประชาสัมพันธ์ แสดงทั้งหมด
งานวันสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2
อัสลามูอาลัยกุม ด้วยสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้กำหนดให้วันที่ ๑ เดือนมุฮัรรอมของทุกปี ตามปีศักราชอิสลาม เป็นวันสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามปีศักราชไทย สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ จึงได้ร่วมกันจัดงาน”วันสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่” ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อทิ ประชุมวิชาการบทบาทสตรีมุสลิม มอบทุนแก่หญิงหม้าย มูอัลลัฟและเด็กกำพร้า นำเสนอผลิตภัณฑ์ผลงานสตรีมุสลิมกระบี่ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการดูแลเกื้อกูลสังคมมุสลิมที่ดีต่อกัน เป็นการประสานสัมพันธ์เครือข่ายสตรีมุสลิมในจังหวัดกระบี่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
กำหนดการประชุมวันสตรีมุสลิมกระบี่ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม มัสยิดกลาง จังหวัดกระบี่
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกรุอ่าน โดย เด็กหญิงบัดดารียา ใจดี
เวลา ๐๙.๓๐ -๐๙.๔๕ น.  ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ
เวลา ๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น. นายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน 
                                   ปลัดจังหวัดกระบี่ กล่าวเปิดงาน
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.นำเสนอผลงาน/ กิจกรรมของสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ ๑ ปี ที่ผ่านมา
เวลา ๑๐.๓๐ -๑๑.๐๐ น.มอบเงินทุนให้แก่สตรีมุสลิมหม้ายและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า 
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๕๐ น.บรรยาย “สตรีมุสลิม กับ บทบาทสำคัญของเธอในสังคมปัจจุบัน” โดย นพ.แวมะหะดี แวดาโอ๊ะ
เวลา ๑๑.๕๐ -๑๒.๓๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน และละหมาดดุริห์
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๐น. เสวนา “เธอคือแบบอย่างมุสลิมะห์” โดย
-สตรีมุสลิมกระบี่ แบบอย่างด้านการศึกษา
-สตรีมุสลิมกระบี่ แบบอย่างด้านเศรษฐกิจ (ธุรกิจ)
-สตรีมุสลิมกระบี่ แบบอย่างด้านศาสนา
-อาจารย์อามีนะห์ วะเจดีย์
ดำเนินรายการโดย เภสัชกรหญิงติ่งตา มัสการ
เวลา ๑๓.๕๐๐ – ๑๔.๐๐น. ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, ปิดประชุม 
......................................
เปิด: 932 ครั้ง วันที่: 22 ต.ค. 2557  โดย: Drroogia
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาฯ กฏระเบียบข้อบังคับฯ คณะกรรมการฯ ข่าว! ประชาสัมพันธ์ ประมวลภาพกิจกรรมฯ เอกสารฯ ดาวน์โหลด กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ Association of Krabi Muslimah
Copyright akm.ick.or.th All rights reserved. Developed by Mr.Boonkerd Jitmun Tel: 086-942-6123
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์